Exempel

InviSense handscanner läser av fuktighetssenorn genom väggen.

InviSense handscanner läser av fuktighetssenorn genom väggen.

InviSense levererar lösningar för att minimera de negativa effekterna av fukt i byggnadskonstruktioner.

Idag är det omöjligt att veta fuktnivåerna innanför t.ex. tätskikt i våtutrymmen, utan att göra åverkan.

Med InviSense mikrometertunna fuktsensor som placeras på fuktkänsliga ställen där man villa avläsa den relativa fuktigheten för att så tidigt som möjligt upptäcka läckage/fukt och på så sätt minimera kostnaderna för en renovering

Misstänkt fuktskada

Ett servicehem misstänker en fuktskada i ett våtutrymme, en enkel utredning görs och man bedömer att det är en allvarlig fuktskada. Väggen rivs och det konstateras snabbt att det är helt torrt bakom fuktspärren.

Den totala kostnaden för att laga nåt som egentligen inte behövde lagas blev
ca 300 000 SEK

Enstegstätade fasader

Under flera år har det byggts 100.000-tals bostäder med enstegstätad fasader, vilket innebär att man lägger puts direkt på isoleringen mot ytterväggen. Vatten kan tränga in i väggen vid fuktigt väder och regn och kan inte alltid ventileras ut tillräckligt snabbt.

För att mäta fukten i den typen av konstruktion måste man normalt sett ta hål, vilket man vill undvika. Oftast vet man inte hur fuktigt det är och då är risken stor att man gör för stora ingrepp i byggnaden, att man reparerar för mycket eller för sent. Totalt skapar det osäkerhet och onödigt stora kostnader.

Här är InviSense fuktsensorer den givna lösningen och kan med stor fördel finnas med som ett krav i beställarens föreskrifter och bygghandlingar.